foto1
Beleef het avontuur
foto1
Leer vandaag nog duiken
foto1
Bij OSV ORCA
foto1
Je bent altijd
foto1
WELKOM

OSV ORCA

De duikvereniging van Alkmaar

Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1: Leden

 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, jeugdleden, gezinsleden, begunstigers (donateurs) en serviceleden. Waar over leden gesproken wordt worden zowel de gewone leden als de ereleden bedoeld, tenzij het tegendeel blijkt.
 2. Gewone leden zijn natuurlijke personen die tenminste zeventien jaar oud zijn.
 3. Ereleden zijn zij die zich voor de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en daarom door het bestuur of door tenminste10 leden op de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn voorgedragen en bij besluit van de ALV als zodanig zijn benoemd.
 4. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die bij aanvang het verenigingsjaar tenminste twaalf jaar oud zijn en de leeftijd van zeventien jaar nog niet bereikt hebben. Indien zij tijdens het verenigingsjaar zeventien jaar worden,worden zij op de eerste van de maand nadat zij zeventien zijn geworden als gewoon lid aangemerkt. Jeugdleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben.
 5. Gezinsleden zijn leden uit één gezin die wonen op één adres waarvan tenminste één gewoon lid de volledige contributie betaald. De gezinsleden zijn gewone leden maar die een gereduceerde contributie mogen betalen.
 6. Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de ALV jaarlijks vast te stellen minimum bijdrage. Donateurs hebben geen stemrecht. Zij hebben als toeschouwer toegang tot alle bijeenkomsten van de vereniging en ontvangen alle door de vereniging uitgegeven publicaties.
 7. Serviceleden zijn natuurlijke personen die via Orca lid zijn van de NOB. Zij betalen daartoe aan Orca een contributie. Serviceleden hebben geen stemrecht en geen toegang tot de activiteiten van de vereniging en ontvangen van de vereniging geen publicaties. Wel ontvangen zij van de NOB de diverse publicaties.
 8. Aanmelden als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de ledenadministratie van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet het formulier ook ondertekend zijn door de persoon die de macht uitoefent over deze minderjarige. Het bestuur beslist over toelating van leden. Bij niet-toelating kan de ALV alsnog bij meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen besluiten tot toelating. Zo spoedig mogelijk na inschrijving wordt aan het nieuwe lid de Statuten het HuisHoudelijk Reglement (HHR) en een lijst van bestuursleden en adres ledenadministratie Het lid wordt dan ook geacht van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen. Bij toetreding tot de vereniging wordt een inschrijfgeld geëist.
 9. De leden zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en besluiten van het bestuur of van diegene die door het bestuur al of niet via een commissie daartoe bevoegd zijn gesteld.
 10. De leden zijn verplicht om adreswijzigingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven.
 11. Leden die actief de (onderwater)sport gaan beoefenen in clubverband in het zwembad of in het buitenwater, zullen zich moeten laten keuren door een daartoe bevoegde duikmedische arts. Deze medische keuring zal volgens de richtlijnen van de NOB iedere drie jaar uitgevoerd dienen te worden; na het bereiken van het vijftigste levensjaar zal de keuring ieder jaar uitgevoerd dienen te worde.
 12. Leden mogen niet meer dan 3 volmachten in een vergadering uitbrengen.
 13. Leden die handelen in strijd met de Statuten en/of het HHR, of die zich niet gedragen naar de besluiten van de ALV of van het bestuur, of die zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag tijdens door de vereniging georganiseerd activiteiten, kunnen door het bestuur geschorst worden voor een door het bestuur vast te stellen periode. Geschorste leden kunnen door het bestuur in de eerstvolgende ALV voor ontzetting (royement) uit het lidmaatschap voorgedragen worden. Geschorste leden hebben geen rechten meer van de vereniging , behoudens het recht op de ALV, waar hun schorsing of royement wordt behandeld om aan de beraadslagingen deel te nemen. Royement kan alleen uitgesproken worden bij besluit van de ALV, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de Statuten, HHR en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Artikel 2: Contributie

 1. Na vaststelling door de ALV zal de jaarlijkse contributie voor het volgende kalenderjaar van toepassing zijn.
 2. Alle inschrijfgelden, contributies en bijdragen zullen jaarlijks na voorstel door het bestuur door de ALV beoordeeld worden.
 3. Leden zijn verplicht de contributie te voldoen binnen drie weken na postdatum van de factuur van de penningmeester. Indien het lid na aanmaning geen gevolg geeft en niet tot onmiddellijke betaling overgaat  kan het lidmaatschap van het desbetreffende lid worden opgeschort ingevolge artikel  7 van de Statuten. Zijn/haar betalingsverplichting blijft evenwel gehandhaafd.
 4. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap ontslaat het lid niet van de betalingsverplichting gedurende het lopende contributiejaar.
 5. Gelijktijdig met toetreding tot de vereniging vindt optionele toetreding tot de NOB plaats. De NOB is de overkoepelende organisatie van Nederlandse Onderwatersportverenigingen. De NOB geeft de brevetten uit, stelt de ‘Richtlijnen voor Veilig Duiken’ op en behartigd de belangen van alle aangesloten verenigingen en haar leden in de ruimste zin.
 6. Er moet een bijdrage betaald worden voor introduc(e)é’s die tijdens de ORCA-uren mee zwemmen met ORCA.

 

Artikel 3: Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit:
  1. voorzitter
  2. secretaris
  3. penningmeester
  4. leden/commissievoorzitters/commissievertegenwoordigers
 2. De bestuursleden worden uit de gewone leden gekozen voor de tijd van twee jaar. Jaarlijks treedt de helft van het aantal (afwisselend van boven of naar beneden afgerond) van de bestuursleden af, volgens rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond weer herkiesbaar. Niet verkiesbaar zijn diegenen die financiële belangen hebben bij de onderwatersport.
 3. Met uitzondering van de voorzitter, die rechtstreeks uit en door de leden wordt gekozen, worden de overige bestuursfuncties in het bestuur onderling verdeeld.
 4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door

a. de voorzitter tezamen met de secretaris

b. de voorzitter tesamen met de penningmeester

c. de secretaris tesamen met de penningmeester.

 1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen en het ter tafel brengen van ingekomen voorstellen. Hij kan debatten schorsen en in overleg met de overige bestuursleden vergaderingen verdagen of sluiten. Hij heeft toegang tot alle commissievergaderingen en andere bijeenkomsten. Hij is officieel woordvoerder van de vereniging.
 2. De secretaris draagt zorg voor de notulen van bestuursvergaderingen en de ALV ; op de eerstvolgende vergadering worden de notulen ter goedkeuring aangeboden. Hij voert de correspondentie van de vereniging ( met uitzondering van correspondentie die direct te maken heeft met de ledenadministratie) waarvan hij afschriften houdt en verzorgt het archief. Op de ALV wordt door hem verslag uitgebracht over de termijn, verlopen sinds de laatste ALV.
 3. De penningmeester draagt zorg voor het financieel beheer. Hij stelt de in de statuten bedoelde exploitatierekening en balans op alsmede de begroting voor het komende verenigingsjaar.
 4. Het bestuur bepaald waar de ledenadministratie gevoerd wordt: dit kan zijn bij de secretaris of bij de penningmeester of een niet bestuurslid van Orca. Deze laatste is verantwoordelijk om alle mutaties tijdig aan het bestuur/secretariaat/penningmeester mee te delen.
 5. De ledenadministratie is belast met het bijhouden van de ledenlijst, aan- en afmelddingen, mutaties in het ledenbestand en verwerking van het voorgaande naar- en van de NOB in Utrecht. Tevens wordt door de ledenadministratie verzorgd het verzenden van de facturen voor de contributies/ bijdragen en het innen hiervan. Alle correspondentie t.a.v. voorgaande zal ook door de ledenadministratie verzorgd worden.
 6. Verzending van post / stukken naar de leden.

Waar sprake is van woonachtigheid van meerdere leden op één adres worden alle stukken in enkelvoud verzonden. Op aanvraag kan ieder lid afzonderlijke stukken ontvangen. Als een lid zijn e-mail adres heeft gemeld aan het bestuur / de ledenadministratie, dan wordt er van uitgegaan dat alle correspondentie en tevens verzending van notulen en andere stukken via deze e-mail verstuurd wordt. Het lid kan evenwel aangeven om op de klassieke manier zijn stukken via de post in zgn. hard-copies te willen ontvangen.

 1. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde kan op ieder moment aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van bestuursvergaderingen, tot het in daarin voeren van het woord en het uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Bij tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien door de eerstvolgende ALV; de gekozene treedt ten aanzien van de tijd van aftreden in de plaats van zijn voorganger.
 2. Het bestuur/de ALV kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de benoemde commissie. Commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het bestuur en de ALV. Commissies kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meerdere leden daarvan door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. De door het bestuur/ALV ingestelde commissies kiezen uit hun midden jaarlijks een voorzitter. De ALV kan beslissen van welke commissie de voorzitter al of niet in het bestuur mag of dient plaats te nemen, dit op voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste tien leden. De commissievergaderingen kunnen worden bijgewoond door een (ander) bestuurslid. De commissies maken verslag van hun vergaderingen, welke door de desbetreffende voorzitter of zijn vervanger binnen het bestuur van de vereniging wordt voorgelegd.
 3. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
 4. Over alles wat niet door de wet, de Statuten of HHR is geregeld, beslist het bestuur.

Artikel 4: Vergaderingen

 1. Een besluit van of benoeming door de ALV niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 18 lid acht en negen van de Statuten.

Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen, of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot royement, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

 1. Bijéénroeping van een ALV: in aanvulling op Art. 19 van de Statuten geldt dat er voor de oproeping van een

ALV volstaan kan worden met één uitnodiging per adres van twee of meerdere samenwonende leden. Er kan volstaan worden met een enkelvoudige verzending van de stukken die betrekking hebben op de ALV. Op verzoek kan een ieder gerechtigd lid een eigen exemplaar van de stukken van de secretaris ontvangen.

 1. De commissie, als bedoeld in Art. 14 lid 4 van de Statuten, hierna genoemd de Kascontrole Commissie (KCC), bestaande uit drie leden, wordt bij haar benoeming telkens benoemd voor twee  jaren, aangevuld met een plaatsvervangend (reserve) lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.

b.   Dit reservelid zal in het volgende verenigingsjaar door de ALV benoemd worden tot lid van de KCC, in plaats van het lid dat het langst in de KCC zitting heeft gehad.

c.   Aftredende leden zijn niet herkiesbaar. Bij tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien door de eerstvolgende ALV; de gekozen reserve treedt ten aanzien van het aftreden in de plaats van zijn voorganger.

Artikel 5: Commissies

Het bestuur kan ten behoeve van de leden van de vereniging diverse commissies instellen:

Artikel 6: Zwembad gebruik

De trainingen vinden plaats in het zwembad de “Hoornsevaart” te Alkmaar en wel op de volgende tijden:

Woensdag van 21.00 uur tot 22.00 uur:

 1. in het 25 meterbad conditietraining tot ‘de trap in het diepe’, vanaf de trap wordt er aan onderwaterrugby gedaan.
 2. In het 50 meterbad vinden aan de raam/lange kant opleidingen/oefeningen plaats; aan de ‘blinde’ lange kant kan er door langeafstand zwemmers getraind worden. Al deze activiteiten aan de diepe kant van de beweegbare tussenwand.

Zaterdag van 17.00 uur tot 18.00 uur: in het 25 meterbad conditietraining tot +- 17.40 uur, waarna er in het diepe deel onderwaterrugby plaats vindt en in het andere deel kan dan vrij gezwommen worden.

In overleg met de diverse gebruikers kan er op enig moment een (tijdelijke) andere indeling wat betreft het gebruik gemaakt worden, dit uitsluitend ter uiteindelijke beoordeling van het bestuur.

                        

De regels van het zwembad

Op het moment van vaststelling van dit HHR is een (voorlopige) afspraak gemaakt met het zwembad t.a.v.het gebruik van het deel van het 50m bad op woensdagavond: als er geen (duik) instructies zijn en er dus geen toezicht is vanaf de kant door een Orcalid, moet er minimaal door 2 leden lange afstand getraind worden. Deze moeten elkaar continu controleren.

De regels van Orca zelf m.b.t..het zwembad

1.    Alleen gezinsleden van Orca­leden, d.w.z. man, vrouw of kinderen kunnen gebruik maken van deze regeling tegen een geringe vergoeding. Alleen op verzoek aan het bestuur mogen andere introduc(e)é’s tegen een geringe vergoeding mee zwemmen. Deze vergoedingen zijn vastgelegd in het contributiebesluit.

2.    De hoofdverantwoordelijkheid voor de kinderen ligt bij de desbetreffende ouder(s). O.S.V. Orca is in geen geval verantwoordelijk te stellen voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het zwembad bezoek.

Artikel 7

Clubdiensten: het bestuur kan clubdiensten in stellen.

Een clubdienst zal kunnen zijn: duikleider, kantinebeheer, toezichthouder bij diverse zwembadactiviteiten en zo zijn er wellicht meer diensten te bedenken. Doel is de taken binnen de vereniging te verdelen .

Artikel 8

Schade aan de vereniging of aan één van de bezittingen van de vereniging toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid verhaald worden.

Artikel 9

Het bedrag als bedoeld in Art. 13 lid 5a van de Statuten wordt gesteld op tweeduizend vijfhonderd Euro (€2500,-).

Artikel 10

Een lid is voor niet-leden (lid) verantwoordelijk voor nakoming van de algemene en financiële regels die gesteld zijn voor verenigingsactiviteiten waarvan betreffende niet-leden (lid) door hun relatie met het verantwoordelijke lid, volgens vastgestelde regels, recht van toegang hebben/heeft..

Artikel 11

Leden worden geacht kennis te nemen van bestuursmededelingen gepubliceerd in het officiële verenigingsorgaan ORCA Nieuwsbrief en/of email/website van de vereniging en/of mededelingenbord, welke op door het bestuur aangegeven plaats gesitueerd is.

Artikel 12

Huisregels

Slotbepalingen

Bij geschillen over de uitleg van de Statuten, het HHR en/of andere reglementen alsmede in gevallen waarin deze regelingen niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens het recht van beroep op de algemene vergadering welke in hoogste instantie beslist.

HHR goedgekeurd met de cursief gemerkte opmerkingen tijdens de ALV van 22-05-2018.

Voorzitter:                                                  Secretaris:                                             Penningmeester:

R Ruiter                                                     Peter Bernards                                     Jaap Jonk

Evenementen OSV ORCA

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31