foto1
Beleef het avontuur
foto1
Leer vandaag nog duiken
foto1
Bij OSV ORCA
foto1
Kom naar de intro avond
foto1
op 19 februari

OSV ORCA

De duikvereniging van Alkmaar

<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />

Definitie en Gedragsregels


Inleiding:
De definitie van seksuele intimidatie in de sport is een belangrijk uitgangspunt bij de voorkoming en aanpak van seksuele intimidatie in de sport. De definitie is opgesteld door de Sportbonden en NOC*NSF en aangenomen in de Algemene Ledenvergadering, als onderdeel van een breed pakket maatregelen tegen seksuele intimidatie. Hij is van toepassing op ieder lid van een sportvereniging, dus op duikers, technisch kader en bestuur. Tevens is de definitie van toepassing op iedereen die op contractbasis of als vrijwilliger een bijdrage levert aan sportactiviteiten.
Coaches, trainers en andere begeleiders van duikers, hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van seksuele intimidatie. Deze verantwoordelijkheid is uitgewerkt en beschreven in “de gedragsregels begeleiders”. Ten eerste verplichten de gedragsregels de begeleiders in te grijpen in geval van concrete incidenten. Ten tweede geven de gedragsregels de grenzen aan van de omgang die is toegestaan tussen de begeleider en de duiker. De gedragsregels zijn dan ook alleen van toepassing op begeleiders, waaronder in ieder geval wordt verstaan coaches, trainers en verzorgers.
Zowel de definitie van seksuele intimidatie, als de gedragsregels voor begeleiders, zullen bij de behandeling van concrete klachten over seksuele intimidatie als toetssteen worden gebruikt.


Definitie begrip seksuele intimidatie:

 1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik.
 2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.


Definitie van het begrip begeleider:
Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainer, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook.
Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben.

Gedragsregels Begeleiders:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de duiker zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de duiker te bejegenen op een wijze die de duiker in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de duiker door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de duiker.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige duiker tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de duiker niet op een zodanige wijze aanraken dat de duiker en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de duiker en met de ruimte waarin de duiker zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de duiker te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) duiker behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de duiker uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de duiker die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Arbo & Veiligheid

Als professioneel georganiseerde vereniging is er binnen O.S.V Orca veel aandacht voor veiligheid. Duiken is een veilige sport maar, zoals veel andere sporten, niet ongevaarlijk. Het naleven van de veiligheidsnormen staat bovenaan het lijstje van aandachtspunten. Niet alleen in lessituaties maar ook het gebruik en onderhoud van de duikmaterialen. De RI&E inventarisaties staan altijd op de agenda van de bestuursvergaderingen.

Meer water, minder bellen

DAN Europe lanceerde de Hydratatie Veiligheidscampagne in 2013 om het belang van hydratatie bij het duiken promoten. Waarom? Omdat dehydratatie een risicofactor is die bijdraagt tot Decompressieziekte (DCZ) en als het over duikveiligheid gaat, is DAN betrokken. De slogan "meer water, minder bellen" verwijst naar het feit dat een goede hydratatie de hoeveelheid circulerende bellen aanzienlijk vermindert.

Download hier de folder:   Meer water, minder bellen

Veiligheid hangt in de lucht

CO is één van de mogelijke verontreinigingen, alhoewel we uit de geschiedenis leren dat dit, tot nu toe, het belangrijkste risico vormt. Kooldioxide (CO2) in grote hoeveelheden, vooral voor diepere duiken, is een gezondheidszorg. Olienevel is zowel een gezondheid probleem als een brandgevaar. Te veel vocht veroorzaakt corrosie problemen aan het materiaal en aan de luchtflessen. 

Download hier de folder:   Veiligheid hangt in de lucht

Oren en duiken

De meest voorkomende verwondingen gemeld aan DAN zijn druk-gerelateerde verwondingen (Barotraumas) aan de oren en sinussen. Gelukkig, zijn deze gemakkelijk te vermijden en een beetje onderricht en gezond verstand kan je helpen deze problemen te voorkomen.

Download hier de folder: Oren en Duiken

  

Raak niet vermist

Vermist raken of achtergelaten worden is waarschijnlijk één van de meest beangstigende situaties waarin een duiker zich kan bevinden. Deze nieuwe campagne heeft als doel het risico om vermist te raken tot een minimum te verminderen en de kans om gevonden te worden te verhogen. 
Download hier de folder:  Raak niet vermist, wordt gevonden

De Oudere Duiker

Tegenwoordig zijn er meer duikers op hogere leeftijd. Ze willen graag van hun actieve tijd als duiker zo intensief mogelijk genieten. Hun goed gekozen duiklocaties brengt ze vaak gedurende langere tijd naar de tropen en de subtropen. Er zijn ook meer duikers op hogere leeftijd en niet alleen op duikcruises. We weten dat oudere duikers vaak meer op zoek zijn naar plezier dan naar avontuur. Ze duiken ook veiliger want ze zijn voorzichtiger en meestal heel ervaren. Ze zijn ook meer bereid om verantwoord te handelen en beperkingen te aanvaarden betreffende hun duikactiviteiten in geval van fysieke beperkingen.

Download hier de folder:  De oudere duiker

Specialisatie Digitale Onderwaterfotografie

Opbouw opleiding

specialisatie OW fotografie NOB boekIs fotograferen je passie en denk je er wel eens over na om deze hobby ook onderwater te beoefenen? Of zie je onder water zoveel mooie dingen, die je ook weleens aan anderen wilt laten zien?>Dan is de Specialisatie Digitale Onderwaterfotografie wellicht iets voor jou!

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de technische aspecten van het onderwater fotograferen, omgang met de camera en de verschillen die je ondervindt ten opzichte van boven water fotografie.

De cursus word gein ons eigen clubhuis, een theoretisch les met praktisch oefenen gevolgd met een zwembad instructie. Vervolgens ga je zelf aan de gang in het buitenwater en je komt met een aantal foto's en/of series terug ter bespreking en ter lering om in de groep te bespreken. In de 2e theorieles worden de resultaten besproken en wordt dieper in gegaan op het digitaal verwerken van de foto's.

Kortom een bomvolle cursus waarbij de materie vooral praktisch met jullie wordt doorgenomen.En wie weet sta jij straks met een mooie plaat die in de prijzen valt op de Nederlandsche fotowedstrijd ZK of ONK!

Leerdoelen

Deze cursus is speciaal bedoeld voor hen die de eerste stappen op het gebied van onderwaterfotografie gaan zetten.
Na deze cursus kunnen de deelnemers een camera gebruiksklaar maken en van een gegeven voorwerp in het zwembad een goed belichte en scherpe foto maken.

Brevet

Wanneer je de opleiding succesvol afrond, krijg je het brevet Specialisatie Digitale onderwaterfotografie van de NOB.

Vereisten

Er is een aantal minimum vereisten, waaraan voldaan moet worden, voordat je kunt deelnemen aan de NOB Specialisatie Digitale Onderwaterfotograffie.

 • Je moet beschikken over het 1* NOB/CMAS brevet of een daar aan gelijk te stellen brevet, 
   zoals bijv. het "Open Water" brevet. 
   De richtlijnen van het Recreational Scuba Training Council (RSTC) worden hierbij gevolgd.
 • Je moet medisch goedgekeurd zijn voor het duiken met perslucht.

Voor de kosten van deze specialisatie verwijzen we naar de actuele pagina tarieven.

Cursusprogramma

Theoretische instructie:

 • - 2 x 2 uur theoretische instructie
 • enkele avonden zelfstudie en voorbereiding
 • maken van enkele foto's en/of series in buitenwater (zoet of zout)

Praktische instructie:

 • 1 fotografieduik uit te voeren in het zwembad

Procedure aanmelding

Je meldt je aan bij de training- en opleidingcoördinator

Materialen

 • NOB Specialisatie Digitale Onderwaterfotografie boek, (is onderdeel van de cursusprijs).
 • Eigen duikuitrusting.
 • Onderwatercamera (of lenen) optioneel met een externe flitser.

Privacy Policy

Onderwatersportvereniging Orca hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onderwatersportvereniging Orca houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 •           Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 •           Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 •           Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 •           Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 •           Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 •           Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Onderwatersportvereniging Orca zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Onderwatersportvereniging Orca verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 •   Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over activiteiten of uitnodigingen;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onderwatersportvereniging Orca de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Onderwatersportvereniging Orca opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Onderwatersportvereniging Orca verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onderwatersportvereniging Orca de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Onderwatersportvereniging Orca opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Onderwatersportvereniging Orca verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onderwatersportvereniging Orca de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Onderwatersportvereniging Orca opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ledenadministratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Onderwatersportvereniging Orca bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Onderwatersportvereniging Orca van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Onderwatersportvereniging Orca

secretaris@osvorca.nl

Zaterdagmiddagtraing 2019-2020            
Met onderstaande trainers gaan we dit jaar de training verzorgen.          
Als algemene reserve hebben we Ronald Abrahams tel: 072-5150105          
Dus als iemand echt niet kan dan is Ronald de aangewezen man om te bellen,
liever nog wissel met iemand op de reguliere lijst.
             
Zorg dat je op tijd bent en bereid een leuke les voor.
Bij voorbaat namens de leden dank, dank, dank.!!!
 
               
7-sep Jan Halfschepel 072-5062948
14-sep Jan Mazereeuw 0226-392014
21-sep Gerard de Weerdt 072-5110497
28-sep Dick Mol 072-5340501
5-okt Edson Geertruida 06-11148324
12-okt Ruud van Beers 072-5120970
19-okt Gerben van der Meulen 072-5336843
26-okt Peter Bernards 072 5335339
2-nov Ton Spijker jr. 0226-318126
9-nov Jan Halfschepel  
16-nov Jan Mazereeuw  
23-nov Gerard de Weerdt  
30-nov Dick Mol  
7-dec Edson Geertruida  
14-dec Ruud van Beers  
21-dec Gerben van der Meulen  
28-dec Peter Bernards  
4-jan Ton Spijker jr.  
11-jan Jan Halfschepel  
18-jan Jan Mazereeuw  
25-jan Gerard de Weerdt  
1-feb Dick Mol  
8-feb Edson Geertruida  
15-feb Ruud van Beers  
22-feb Gerben van der Meulen  
29-feb Peter Bernards  
7-mrt Ton Spijker jr.  
14-mrt Jan Halfschepel  
21-mrt Jan Mazereeuw  
28-mrt Gerard de Weerdt  
4-apr Dick Mol  
11-apr Edson Geertruida  
18-apr Ruud van Beers  
25-apr Gerben van der Meulen  
2-mei Peter Bernards  
9-mei Ton Spijker jr.  
16-mei Jan Halfschepel  
23-mei Jan Mazereeuw  
30-mei Gerard de Weerdt  
6-jun Dick Mol  
13-jun Edson Geertruida  
20-jun Gerben van der Meulen  
27-jun Peter Bernards  

Evenementen OSV ORCA

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31